Y. SAFRONOVA ARBEITEN 5 

© Yevgeniya Safronova, Ohne Titel , Draht, 17 x 30 x 29 cm