Y. SAFRONOVA ARBEITEN 2 

© Yevgeniya Safronova, Ohne Titel, 2019, Spiegelfolie, Holz, Draht, Schlagmetall, 55 x 55 x 8 cm